99 A PLUS GROUP Co., Ltd.

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bay

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จำกัด

374-0-00853-9

( กระแสรายวัน )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จำกัด

069-3-00857-2

( เดินสะพัด )

tmb

ธนาคารทหารไทย

บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จำกัด

137-1-05377-6

( กระแสรายวัน )